Цели

   Основна насока в развитието на фирмата е разширяването на търговската дейност при по-ефективно натоварване на съществуващите мощности, както и оптимално използване на климатичните дадености на региона. В процес на разработка са проекти за затваряне на цикъла, започващ от производството на селскостопанска продукция, дообработката на зърнени храни, съхранението им и приключващ с преработката им.

Нашата основна цел е да гарантираме постоянно предлагане на зърно-продукти с високо качество и безопасност, които да удовлетворят изискванията на нашите клиенти.